Diaconie

Diaconie
De doelstelling van de diaconie is de dienst aan de medemens. Zij beschouwt dit dienen als een Bijbelse opdracht en zij wil de gehele kerkgemeenschap er bij betrekken. De diaconie geeft financiële steun aan organisaties, die een bijdrage leveren aan een betere en rechtvaardiger samenleving.
Iedere zondag deelt zij de gemeente in de eredienst de bijzonderheden en achtergronden van de collectedoelen mee, die deze steun nodig hebben. Deze doelen kunnen, al of niet landelijk georganiseerd, in binnen- of buitenland zijn.

Buiten het organiseren van de collectes in de wekelijkse erediensten, heeft de diaconie de zorg voor:

De goede gang van zaken in de avondmaalsdiensten.
De bloemen voor de zieken.
Kaarsen bij doop-en huwelijksdiensten.
Met Pasen het paasontbijt.
Eens per maand (elke eerste maandag) een inloopochtend.

Verder in PKN-verband:

Gezin-School-kerkdiensten.
Het ouderen-Kerstfeest.
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Gemeenteleden die de diensten niet kunnen bezoeken, kunnen via de internetradio luisteren. Bij de diaconie kan daarvoor een speciale ontvanger worden aangevraagd.

Naast de algemene werkzaamheden, waaronder diaconale hulp aan asielzoekers en daklozen, hebben de zes diakenen van onze gemeente allen een specifieke opdracht.

Wilt u onze diaconie steunen, dan kan dat door uw gift over te maken op onderstaande rekening. Wij danken u bij voorbaat!
Bankrekening NL55RABO 0331503549 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Kapelle

 

terug