Beleidsplan diaconie Beleidsplan diaconie
Diaconie
Hervormde gemeente Kapelle

 
 • Beleidsplan 2005 tot 2019
 • Uitwerking beleidsplan
 • Handleiding voor diakenen

Actualisatie


 
 
Vastgesteld
Diaconievergadering 12 maart 2019


Actualisatie maart 2019


1     Inleiding................................................................................................................................ 1
2     Beleid.................................................................................................................................... 1
2.1      Waarom beleidsplan:....................................................................................................................................... 1
2.2      Wat verstaan we onder diakonaat........................................................................................................... 1
3     Inventarisatie......................................................................................................................... 2
3.1      Wat doen we al................................................................................................................................................... 2
3.2      Welke witte vlekken zien we....................................................................................................................... 2
4     Uitwerking per onderdeel....................................................................................................... 3
4.1      Erediensten/ Rouwdiensten/ Huwelijksdiensten/ doopdiensten.................................................. 3
4.2      Collecten en giften.......................................................................................................................................... 3
4.3      Overige financiën............................................................................................................................................... 4
4.4      Bloemendienst.................................................................................................................................................... 4
4.5      Internetradio...................................................................................................................................................... 5
4.6        Jeugddiaconaat.................................................................................................................................................. 5
4.7        Bejaarden kerstfeest....................................................................................................................................... 5
4.8      Inloopochtend..................................................................................................................................................... 6
4.9      Paasontbijt............................................................................................................................................................ 6
4.10    ZWO........................................................................................................................................................................... 6
4.11    asielzoekers, vluchtelingen........................................................................................................................ 6
4.12    Contact persoon kerkenpad......................................................................................................................... 6
4.13    Vakantiehuizen etc........................................................................................................................................... 6
4.14    Overige informatie verstrekking.............................................................................................................. 6
4.15    Overig...................................................................................................................................................................... 6
 
 
 1. Inleiding
In deze notitie is het beleid van de Diaconie van de Nederlands Hervormde kerk in Kapelle voor de jaren 2005 - 2019 verwoord.
Onder beleid maken wordt verstaan een proces waarbij men:
 • Zich bewust wordt wat men doet;
 • Bewust wordt van hetgeen men wil en moet doen vanuit een opdracht;
 • Gemotiveerd keuzes maakt (of leert maken).
Als deze punten zijn vastgesteld spreekt men van een beleidsplan.
Een beleidsplan is een stuk waarin beschreven wordt hoe doelgericht gewerkt kan worden aan de opbouw van de diaconale gemeente. Is geen doel op zich, maar moet een hulpmiddel zijn om niet te  verdwalen, maar om bewust keuzes te maken.
Uit het beleidsplan kunnen bijvoorbeeld jaarlijkse werkplannen voortkomen.
In hoofdstuk 2 en 3 wordt het beleid beschreven. Hoofdstuk 4 bevat een nadere uitwerking van dit beleid.

 
 1. Beleid
  1. Waarom beleidsplan:
 • Niet alles kan uitgevoerd worden (te kort aan menskracht en financiën);
 • We willen zelf keuzes maken / prioriteiten stellen;
 • We willen deze gebruiken bij gesprekken over samenwerking met de andere PKN kerk in Kapelle-Biezelinge;
 • We willen toetsen of zaken die we doen of willen oppakken gezien kunnen worden als een diaconale taak;
 • Diakenen en gemeenteleden weten wat er van hen verwacht wordt;
 • Is volgens kerkorde verplicht.
  1. Wat verstaan we onder diaconaat
Een roeping van de christelijke gemeente om oog en oor te hebben voor in het bijzonder vergeten/veronachtzaamde (groepen van) mensen die verdrukt worden of in de knel geraakt zijn, en ook voor de toestanden in de maatschappij die dit veroorzaken of nog verergeren. Met de bedoeling om samen met hen, als bondgenoten, verdrukking en knelsituatie te bestrijden. Dit alles in de naam van Jezus Christus.
Uit bovenstaande is de functie van een diaken te herleiden:
 1. Verkenner, namens de kerkelijke gemeente, in de samenleving;
 2. Boodschapper, namens de beknelden, naar de kerkelijke gemeente;
 3. Helper, waar geen helpers zijn;
 4. Activeerder, van gemeente tot diaconaal handelen. 
 1. Inventarisatie
  1. Wat doen we al
  geografisch gebied
Diakonaal aandachtsveld   Eigen kerkelijke gemeente PKN-kerk in Kapelle-Biezelinge en andere kerken Eigen (woon)-plaats Regio, land en Wereldwijd
Eredienst en overige diensten collecteren, aandeel heilig avondmaal, Internetradio,  verzorgen doopkaars opstellen collecterooster, Paasontbijt ambtelijke vertegenwoordiging bij gezamenlijke diensten, aantal gezamenlijke collectes    
Jeugdwerk jeugd bij ziekte bezoeken      
Ouderen contact persoon kerkenpad, stimulering deelname aan vakantiehuizen
Inloop ochtend
bejaarden kerstfeest Inloop ochtend  
Armoede alert blijven     jaarlijkse giftenlijst
Werelddiaconaat (ZWO)   fondswerving, voorlichting, deelname in projecten, schrijfacties   Deelname in projecten, Jaarlijkse giftenlijst
Asielzoekers, vluchtelingen bijstaan asielzoekers en vluchtelingen      
Gehandicapten, zieken beschikbaarstelling bloemen bij thuiskomst uit ziekenhuis etc.
stimulering deelname aan vakantiehuizen
     
Organisatie kerkenraadvergadering, diaconievergadering gezamenlijke diaconie vergadering, stuurgroep, ZWO-commissie   diaconaal werkverband en classis
 
  1. Welke witte vlekken zien we
 • Meer publiciteit in kerkblad en op website over waar we mee bezig zijn;
 • Arme kant Kapelle / Diaconie in eigen dorp in samenwerking met de andere kerken.

 1. Uitwerking per onderdeel
Op basis van het vorige hoofdstuk volgt hier een uitwerking per onderdeel.
 
  1. Erediensten/ Rouwdiensten/ Huwelijksdiensten/ doopdiensten
 • Bij een “normale” Eredienst doen 2 diakenen dienst. Hiervan wordt afgeweken indien de diaconie onderbemenst is, bijvoorbeeld tijdens (zomer)vakantie.
 • De diaconie zorgt er voor dat er bloemen in de dienst beschikbaar zijn ten behoeve van de bloemengroet. Deze bloemen worden in principe door de gemeenteleden naar de betreffende gemeenteleden gebracht.
 • Bij rouwdiensten vanuit de kerk dient er indien mogelijk 1 diaken aanwezig te zijn.
 • Bij huwelijksdiensten vanuit de kerk dient er indien mogelijk 1 diaken aanwezig te zijn.
 • Bij een doopdienst zorgt de diaconie voor de doopkaars met een kaartje waarop een tekst staat weergegeven.
 • De diakenen regelen voor de dienst wie waar collecteert. Op de laatste zondag van de maand wordt er een deurcollecte gehouden voor de ZWO en op de tweede zondag van de oneven maand voor het onderhoudsfonds.Indien er na de dienst koffiedrinken is worden de collectes daar voortgezet.
 • Bij eventuele problemen in de kerk (gemeenteleden die ziek worden, inroepen doktershulp) hiervoor de geëigende maatregelen nemen.
 • Bij het vieren van het Heilig Avondmaal hebben in principe alle diakenen dienst. Bij een eventuele viering Heilig Avondmaal aan huis is er één diaken nodig.
  1. Collecten en giften
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
 • In principe nemen we het landelijke collecterooster over;
 • Daarnaast zijn de maandelijkse deurcollectes voor:
 •  ZWO; De opbrengst wordt (per kerk) via de penningmeester van de diaconie doorgestort.
 • Onderhoudsfonds; De opbrengst gaat naar het college van Kerkrentmeesters.
 • De overige collectes en giften worden ingevuld op basis van overige bekende doelen. Deze collecten en giften worden zo ingedeeld dat ze in grote lijnen ten gunste komen aan doelen zoals aangegeven in onderstaande tabel.
plaatselijk provinciaal/regionaal/landelijk Wereldwijd
30 % 40 % 30 %
 
 • Jaarlijks wordt door de Diaconie een giftenlijst opgesteld en vastgesteld. De kerkenraad heeft hierop inbreng doordat deze in een kerkenraadsvergadering aan de orde wordt gesteld.
 • In principe worden inkomsten dividend Oikocredit (circa € 90,-) terug gestort als gift.
 • Giften voor landelijke en wereldwijde doelen zullen in principe alleen gegeven worden aan instellingen die voorkomen op de landelijke giftenlijst;
 • Bij jeugddiensten wordt het doel vastgesteld door de jeugddienstcommissie.
 • Drie maal per jaar wordt, in plaats van de vroegere “zendingszakjes” per post een beroep gedaan op de gemeenteleden voor een bijdrage aan de ZWO. Dit wordt verzorgd door Kerkinactie.
 • Het collecterooster wordt voor minimaal een half jaar van te voren opgesteld. Dit geeft de mogelijkheid om collectes die vanwege een “ramp collecte”  zijn vervallen in het volgende halfjaar vast te stellen;
 • Over het doel van de collecten zal zo veel mogelijk informatie worden verstrekt via het kerkblad en de website;
 • De afdracht van de collecten en giften worden, voor zover relevant, gestort op de landelijke en provinciale bankrekeningnummers;
 • Meerjarige verplichtingen/toezeggingen worden in principe niet langer aangegaan dan maximaal 3 jaar. Daarna vindt herziening plaats;
 • Het doel van de collecten op dankdag, biddag, witte-donderdag, hemelvaartsdag, kerstnacht, gezamenlijk Avondmaal in juni en bij de eventuele vesperdiensten worden samen met de andere kerken vastgesteld;
 • Van de wekelijkse te houden kerkcollecte, de jaarlijkse dankdagcollecte, de huwelijkscollecten en de vrij te besteden giften komt 50 % deel ten goeden van de diaconie.
 • De  ontvangen giften uit de busje bij de internetradio’s worden voor 50 % gezien als diaconale collecte en voor 50 % .als tegemoetkoming in de kosten.
 • Giften die ontvangen worden bij het bezorgen van bloemen na de kerkdienst komen ten gunste van de diaconie tenzij door de gever anders is aangegeven. Dit geld ook voor de giften die de wijkassistenten en ouderlingen ontvangen bij het bezorgen van bloemen.
 • Alle persoonlijk ontvangen giften dienen bij de penningmeester van de diaconie te worden afgeleverd met vermelding van het doel en de naam van de persoon die deze gift heeft ontvangen. De penningmeester zorgt voor vermelding in kerkblad en voor het doorzenden naar de Kerkrentmeesters van de giften die geen betrekking hebben op de bloemendienst.
  1. Overige financiën
 • Elk jaar in september zal er een begroting voor het komende jaar opgesteld worden en in de kerkenraad ingebracht;
 • Na afloop van elk jaar zal er een jaarrekening worden opgemaakt en in de kerkenraad worden ingebracht;
 • De rente van het vermogen en de opbrengsten uit gronden zal gebruikt worden voor giften en andere kosten;
 • Het beheer van de gronden wordt verzorgd door de Kerkrentmeesters;
 • Op het vermogen van de diaconie zal alleen in geval van calamiteiten binnen de eigen gemeente een beroep gedaan worden.
 • De internetradio’s worden bij die gemeenteleden die daarvoor in aanmerking komen gratis geplaatst.
 • De telefoonkosten van de internetradio zijn voor rekening van het gemeentelid. T.b.v. tegemoetkoming in de kosten en t.b.v. de diaconale collecte wordt er bij het betreffende gemeentelid een busje geplaatst. Hierin kan men geheel vrijwillig een eventuele bijdrage storten. Per kwartaal worden de internetradio luisteraars bezocht. Bij dit bezoek zal tevens het genoemde busje geleegd worden.
 • De kerkzender en de ADSL-verbinding naar de provider zijn voor rekening van de Kerkrentmeesters. Tevens komt voor rekening van de kerkrentmeesters de luisterkosten voor vrij op het internet te beluisteren en te downloaden kerkdiensten. Alle overige kosten zijn voor rekening van de Diaconie.
  1. Bloemendienst
 • De diaconie zorgt er voor dat er in principe 2 bossen bloemen aanwezig zijn in de kerk. Als er meer nodig zijn dient er uiterlijk vrijdag voor 18.00 uur contact te worden opgenomen met de daarvoor verantwoordelijke diaken. Deze bloemen worden in principe door de gemeenteleden naar de betreffende gemeenteleden gebracht die uit het ziekenhuis komen of langdurig ziek thuis zijn.
  De (dames van de) bloemendienst zorgen er voor dat de bloemen in de kerk aanwezig zijn.
 • De diaconie stelt de bloemen beschikbaar die door de wijkassistente en/of ouderlingen worden bezorgd bij nieuw ingekomen gemeenteleden, bij zoveel jarige bruiloft, bij 75, 80, 85, 90 jarigen en na het 90e jaar ieder jaar.
 • Ook bloemen, fruit etc. die worden overhandigd bij pastorale bezoeken aan gemeenteleden in verpleeghuizen komen voor rekening van de diaconie.
 • Bloemen kunnen zowel bij Rozenkwekerij Otte als de Flowershop middels een in te vullen bon worden betrokken. De rekening hiervan gaat automatisch naar de penningmeester van de diaconie.
 • “Niet diaconale” bloemen worden jaarlijks doorberekend aan het college van Kerkrentmeesters. De denken valt hierbij o.a. aan bloemen voor: gastpredikanten, verjaardagsfonds, jubilea etc. anders dan hierboven genoemd en bloemstukken in kerk bij hoogtijdagen,
  1. Internetradio
 • De diaconie draagt de zorg voor het op verzoek van gemeenteleden plaatsen, aansluiten en weer weghalen van een internetradio.
 • De kosten voor de internetradio zijn voor rekening van de Diaconie. De luisteraars worden de gelegenheid geboden om een vrijwillige bijdrage in een daarvoor bestemd busje te doen.
  1. Jeugddiaconaat
 • De diaken die deze taak toebedeeld is, zorgt bij doopdiensten voor de doopkaars met daaraan een kaartje met tekst. Bij langdurig ziekte van een kind uit de gemeente wordt langs gegaan met een cadeautje namens de kerk.
  1. Bejaarden kerstfeest
 • In samenwerking met de andere PKN-kerk en de Christelijk Gereformeerde kerk in Kapelle-Biezelinge wordt een bejaarden kerstfeest georganiseerd. Er zijn twee diakenen betrokken bij de organisatie.
  1. Inloopochtend
 • Elke eerste maandag van de maand organiseert de diaconie namens de kerkenraad een inloopochtend in de hervormde kerk Kapelle bestemd voor een ieder (zowel binnen- als buitenkerkelijken.)
  1. Paasontbijt
 • Jaarlijks wordt op paasmorgen een paasontbijt georganiseerd voor onze gemeenteleden.
  1. ZWO
 • Doel van de ZWO-commissie is het behartigen van belangen van Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking en het bevorderen van bewustwording van de gemeenteleden van haar missionair-diaconale roeping.
 • De ZWO-commissie onderhoudt kontakten met uitgezonden zendingsmedewerkers.
 • Op initiatief van “Kerken in Actie”  steunt de diaconie financieel projecten in andere werelddelen.
 • Hiervoor probeert de ZWO-commissie steeds in de eigen gemeente aandacht te krijgen en interesse te vragen om op die manier gelden in te zamelen via extra- en uitgangscollecten. Inzameling gebeurd via de maandelijkse uitgangscollecte en 2 á 3 x per jaar door het toesturen van acceptgiro’s verzorgt door Kerkinactie. Ook geeft de ZWO-commissie via kerkblad en door mondelinge toelichting in de eredienst, informatie over de noodzaak van deze hulp.
 • 2 maal per jaar worden er handtekeningacties gehouden.
 • De ZWO-commissie tracht samen met de jeugdleiding (ouderlingen en diakenen) de jeugd te activeren voor deze projecten.
 • De ZWO-commissie wordt gevormd door drie leden van elke PKN-kerk, waaronder de werelddiaken.
  1. Asielzoekers, vluchtelingen
 • Indien nodig zullen vluchtelingen en asielzoekers binnen onze gemeente worden bijgestaan.
  1. Contact persoon kerkenpad
 • Aan de jaarlijkse kerkenpad reis zal in het kerkblad aandacht geschonken worden. Aangegeven zal worden wie van de diakenen als contactpersoon is aangewezen waarbij men zich kan opgeven.
  1. Vakantiehuizen etc.
 • In het kerkblad zal  informatie worden geplaatst betreffende vakantiehuizen etc. voor  alleenstaanden, ouderen en gehandicapten. Per geval wordt gekeken in hoeverre de diaconie een financiële bijdrage zal verlenen.
  1. Overige informatie verstrekking
 • Via kerkblad, website en mededelingen in kerkgemeente op de hoogte stellen waar de diaconie mee bezig is.
  1. Overig
 • Aantal zaken worden door de diaconie verzorgd/georganiseerd maar komen voor rekening van het college van Kerkrentmeesters o.a. via de collectes kas-kerkenwerk:
 • Paaskaars bestellen (koster);
 • Benodigdheden Heilig Avondmaal verzorgen (koster);
Zorgen dat er voldoende Doopkaarsen, Huwelijkskaarsen en Belijdeniskaarsen aanwezig zijn (koster).
 
terug