gebedskalender maart gebedskalender maart

gebedskalender maart 

lees meer ยป
 
gebedskalender februari gebedskalender februari

Kapelse Gebedskalender februari 2019
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.   Filip. 4: 6, 7

Vrijdag   1 : Velen in Nederland, maar speciaal in Zeeland denken vandaag aan de watersnoodramp. Bid voor de slachtoffers van overstromingen en wateroverlast en andere natuurrampen elders in de wereld.
Zaterdag     2: Dank voor huwelijken die hebben kunnen duren.
Zondag       3: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag   4:  Bid voor de inloopochtend, Een moment van ontmoeting voor vrienden en (on)bekenden in onze kerk
Dinsdag      5: Vanavond is er ouderlingenoverleg. Bid hiervoor, bid en dank voor de ouderlingen en voor hun inzet. Bid voor een zegen op hun werk.
Woensdag   6: Bid en dank voor de basiscatechese. Jeugd in de laatste groepen van de basisschool krijgt les en in en praat over geloven.  Bid en dank ook voor de voortgezette catechese. Jongeren spreken en discussiëren en leren over wie God is en hoe wij Hem (beter) kunnen leren kennen. Niet altijd even gemakkelijk, maar wel om over na en door te denken.
Donderdag  7:   Bid voor Koning Willem Alexander. Voor hem persoonlijk als gezinshoofd, maar ook voor zijn verantwoordelijkheid als staatshoofd. Voor kabinet en parlement.
Vrijdag       8: Bid voor onze gemeente. Bid voor degene die afgelopen zondag links en rechts van je zat. De kerk is geen vereniging, maar Lichaam van Christus en als zodanig krachtig.
Zaterdag   9: Morgen wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Dit is het sacrament van de eenheid met Jezus Christus én met elkaar. “Doe dit tot mijn gedachtenis ..”en  “Komt dan nu, want alle dingen zijn gereed.” Bid en dank voor deze dienst
Zondag      10: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag  11: Bid voor wie teleurgesteld is in mensen, in vrienden. in gelovigen. Misschien zelfs in de beloften van God en de omgang met Jezus. Bid –kortom – voor wie vermoeid is en belast ..
Dinsdag     12:  Laat vandaag een dan zijn van dankgebeden. Kijk om je heen, kijk naar jezelf en probeer de zegeningen te tellen, één voor één.
Woensdag  13: Bid voor de ouderen. Bid ook voor de zwangeren.

Donderdag 14: Vanavond is er weer de kring van der Beek.  Als hedendaagse leraar der Kerk een belangrijke en belangwekkende  broeder in het geloof. Naast het geloven  in God en Zijn openbaring is evenzeer van belang het nadenken over Hem en hierover.
Vrijdag         15: Bid voor de mensen, waarvan de partner is opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis.
Zaterdag      16: Bid en dank voor de artsen en het medisch en verzorgend personeel.
Zondag       17 Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag    18: Bid voor de alleengaanden. Soms vrijwillig, maar vaker onvrijwillig, door scheiding of dood.  Eenzaamheid kan een zware last zijn.
Dinsdag        19: Vanavond vergadert het moderamen. De kerkraadsvergadering wordt voorbereid en voor besproken. We zijn gemeente in een snel veranderende tijd met telkens wisselend uitdagingen en problemen, mogelijkheden en moeilijkheden. Bid hiervoor.
Woensdag     20:  Bid voor iets dat u in de krant is opgevallen en dat u deze dag steeds is bij gebleven. 
Donderdag   21:  Bid en dank voor de vele evangeliebewegingen,  Youth for Christ, de Navigators, De Doorbrekers etc. Juist waar wij en bij wie als gevestigde kerken soms moeilijk of niet kunnen komen doen zij hun zegenrijk werk
Vrijdag           22: Bid voor de predikanten, priesters ,  voorgangers  kerkelijk werkers. In een tijd, waarin de kerk naar de rand van de samenleving wordt gedrongen zijn zij gehouden vast te staan voor het evangelie.
Zaterdag   23: Bid voor wie zich zorgen maakt om de wereld en de kerk.
Zondag      24: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag   25:  Bid voor wie het heel moeilijk hebben. Waar de dood dreigt, lichamelijk of geestelijk of in de liefde. Waar de wanhoop zich breed maakt en de panische angst voor de toekomst dreigt te gaan heersen. 
Dinsdag      26:  Vanavond vergadert de kerkeraad. Bij uitstek een protestants gegeven. “Gewone” mensen bespreken, besluiten en bidden voor gewone en ongewone zaken, die God en mensen betreffen. Een voorrecht.
Woensdag    27:  Er is veel kringwerk in onze gemeente. Bid voor de Cederhofkring.
Donderdag 28:  Bid “Maranatha”, Heer kom haastiglijk. Het lijkt soms alsof de wereld in een dollemansrit op weg is naar een politieke, ecologische, economische ramp. Bid om vertrouwen, geloof. Bid, dat God Zijn wereld zal bewaren.
Deze gebedskalender is een initiatief van de Hervormde Gemeente Kapelle.
Voor meer informatie zie onze website www.hervormdekerk-kapelle.nl
Of:  Ds. L.C.P. Deventer, tel. 0113 341216
email: