Collecterooster 2021 Collecterooster 2021
Collecterooster
lees meer »
 
HULP GEZOCHT HULP GEZOCHT
OPROEP
To whom it may concern,
 
Dit zet je meestal boven een brief waarvan je niet weet wie de ontvanger is. Aangezien dit puur Engels is en er (bij mijn weten) geen directe vertaling is, heb ik mij laten verleiden om een “spreekwoord” als opschrift boven mijn dringende oproep te zetten :
 
Wie de schoen past, trekke hem aan,
 
Ik (Stoffel Slabbekoorn) ben als diaken in augustus 2018 bevestigd met een bijzondere taak : De financiën van de Diaconie op orde houden. Maar dat is nog niet zo eenvoudig voor mij!
Reden waarom ik al langer met de gedachte loop: “Ik wil hulp hebben!” Voor de voorbereiding van de Jaarrekening en de Begroting en het presenteren daarvan in de Diaconievergadering én in de Kerkenraadsvergadering.
Goed om kunnen gaan met Exel is daarbij welhaast een vereiste! Enige kennis van boekhouden c.q. een Begroting en Jaarrekening maken wordt aanbevolen. Wie kan/wil mij helpen?

Via email ben ik te bereiken op spslab@zeelandnet.nl ; of op telefoonnummer 06 30998344 .

Met vriendelijke groeten en alvast bedankt,

Stoffel Slabbekoorn.
 

 
 
ZWO-project diaconie ZWO-project diaconie
lees meer »
 
Kashandelingen diaconie Kashandelingen diaconie
Waar moet ik heen met mijn kashandelingen voor de diaconie?
lees meer »
 
Kerkenpartner

Kerkenpartner
De diaconie van de Hervormde kerk te Kapelle is kerkenpartner van het Rode Kruis.
 
Diaconie

Diaconie
De doelstelling van de diaconie is de dienst aan de medemens. Zij beschouwt dit dienen als een Bijbelse opdracht en zij wil de gehele kerkgemeenschap er bij betrekken. De diaconie geeft financiële steun aan organisaties, die een bijdrage leveren aan een betere en rechtvaardiger samenleving.
Iedere zondag deelt zij de gemeente in de eredienst de bijzonderheden en achtergronden van de collectedoelen mee, die deze steun nodig hebben. Deze doelen kunnen, al of niet landelijk georganiseerd, in binnen- of buitenland zijn.

Buiten het organiseren van de collectes in de wekelijkse erediensten, heeft de diaconie de zorg voor:

De goede gang van zaken in de avondmaalsdiensten.
De bloemen voor de zieken.
Kaarsen bij doop-en huwelijksdiensten.
Met Pasen het paasontbijt.
Eens per maand (elke eerste maandag) een inloopochtend.

Verder in PKN-verband:

Gezin-School-kerkdiensten.
Het ouderen-Kerstfeest.
Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Gemeenteleden die de diensten niet kunnen bezoeken, kunnen via de internetradio luisteren. Bij de diaconie kan daarvoor een speciale ontvanger worden aangevraagd.

Naast de algemene werkzaamheden, waaronder diaconale hulp aan asielzoekers en daklozen, hebben de zes diakenen van onze gemeente allen een specifieke opdracht.

Wilt u onze diaconie steunen, dan kan dat door uw gift over te maken op onderstaande rekening. Wij danken u bij voorbaat!
Bankrekening NL55RABO 0331503549 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Kapelle