Uit de kerkenraad november 2019 Uit de kerkenraad november 2019
UIT DE KERKENRAAD van november 2019

Zoals altijd bespreken we eerst de lijst met ingekomen post waarbij dit keer de abonnementen en bijbehorende kosten extra aandacht krijgen. Daarna staan we stil bij de ernstig zieken in de gemeente en we delen lief en leed in en om de kerkenraad.
We kijken terug op een succesvolle gemeenteavond. Die avond is ook met de gemeenteleden gesproken over het verzoek van Ds. Deventer om diens emeritaat uit te stellen. We betrekken de reacties tijdens en na de gemeenteavond in de besluitvorming in tweede termijn. De kerkenraad stemt in met het uitstel van het emeritaat en zal de bijbehorende overeenkomst toezenden aan de PKN-commissies.
Zoals altijd aan het eind van een kalenderjaar is het tijd voor de begrotingen van de kerkrentmeesters en de diaconie. Beide begrotingen zijn grotendeels in lijn met die van vorig jaar maar sluiten wel met een beperkt (begroot) negatief saldo. De begrotingen worden goedgekeurd en op de website geplaatst.
De kerkrentmeesters stellen voor om een deel van het vermogen van de kerk te beleggen. De banken geven amper rente op het geld op een spaarrekening. Het oogmerk is om door belegging meer rendement te genereren en daarmee het begrotingstekort te reduceren. Er zijn aan beleggen wel risico’s verbonden. Daarom buigt een comité van kerkenraadsleden uit elke geleding zich over het vraagstuk zodat de balans tussen kans op meer rendement en kans op verlies van vermogen tegen elkaar afgewogen kunnen worden. In een volgende kerkenraadsvergadering wordt de besluitvorming vervolgd.
Het jeugdwerk heeft een aantal mooie activiteiten in voorbereiding, zoals de Youth Alpha die in januari zal starten met een informatieavond en natuurlijk het kinderkerstfeest. Niet specifiek voor jongeren, maar ook belangrijk, is dat er op Plein 5 ook internet komt.
De diaconie gaat verder met het thema Armoede. Ook zijn de voorbereidingen voor de kerstmarkt in volle gang. Het collecterooster voor 2020 wordt toegelicht.
Tot slot kijken we terug op een aantal diensten en activiteiten zoals een mooie Taizé-dienst, de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar en de evaluatie van de commissie Open Kerk.
We besluiten de vergadering met het slotgebed, eindigend met een gezamenlijk Onze Vader en een gedicht over Advent
terug