Uit de kerkenraad oktober 2019 Uit de kerkenraad oktober 2019
UIT DE KERKENRAAD van oktober 2019

Na de opening, de behandeling van de notulen van de vorige vergadering en de lijst met ontvangen poststukken, staan we stil bij de ernstig zieken in onze gemeente. De gebedsintenties worden genoemd.
Vervolgens behandelen we een verzoek van Ds. Deventer. Hij heeft bij de kerkenraad aangegeven dat hij zijn emeritaat wil uitstellen tot het moment waarop hij 70 jaar wordt. Hiervoor bestaat een regeling met de landelijke PKN, de formele werkgever van predikanten. Na een toelichting op zijn verzoek, verlaat Ds. Deventer de vergadering zodat de kerkenraad buiten zijn aanwezigheid uitgebreid over het verzoek kan spreken en volgens de eisen uit de kerkorde kan stemmen. Het voorstel is met een grote meerderheid aanvaard. De kerkenraad is daarom voornemens om het emeritaat van Ds. Deventer uit te stellen tot 21 oktober 2025, met na het bereiken van zijn AOW-leeftijd een opzegtermijn van drie maanden (van beide kanten). Dit voorstel wordt ook meegedeeld op de gemeenteavond van 12 november 2019. Daar kunnen de gemeenteleden ook hun visie op het voorgenomen besluit met de kerkenraad delen. In de kerkenraadsvergadering van november 2019 kan de kerkenraad het besluit dan definitief vaststellen.
Daarna komt Ds. Deventer weer terug in de vergadering en wordt vervolgd met de overige agendapunten. De kerkrentmeesters melden dat de verduurzaming van het kerkgebouw is gestart en dat wordt nagegaan of het gebouw voldoet aan de eisen voor brandpreventie.
De jeugdouderlingen zijn bezig met de voorbereidingen van het kinderkerstfeest en de jeugdclubs denken na over een te houden actie. Binnenkort komt de leiding Youth Alpha bijeen.
Het onderwerp Armoede wordt onder leiding van de diaconie besproken. Er wordt op dit onderwerp ook professionele ondersteuning bijgeschakeld. Geïnspireerd door een artikel uit Stem van Vervolgde Christenen wordt begin 2020 door de diaconie een schrijfgroepje gevormd.
De vacatures in de kerkenraad worden n.a.v. het rooster van aftreden besproken. Extra aandacht zal besteed moeten worden aan de invulling van de vacatures voor ouderlingen in sectie 4.
Na een terugblik op de afgelopen diensten en een vooruitblik op de diensten die komen, sluiten we af met het lezen van een alternatieve berijming van psalm 8 en het slotgebed, eindigend met een gezamenlijk Onze Vader
terug