Gebedskalender november Gebedskalender november
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.   Filip. 4: 6, 7

Vrijdag   1 : Denk aan en bid voor hen die rouwen. Korter of langer geleden: het gemis blijft.  De tijd heelt weliswaar misschien, maar slaat ook telkens weer nieuwe wonden.
Zaterdag     2: Morgenavond om 19.00 u. is er in onze kerk een Taizéviering met het geheel eigene van liturgie en muziek. Bid en dank ook hiervoor.

Zondag       3: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag   4: Bid voor de inloopochtend, Een moment van ontmoeting voor vrienden en (on)bekenden in onze kerk. In het Cederhofoverleg bespreken de kerken de diensten in en van de Cederhof. Bid ook voor dit belangrijke, interkerkelijke werk.
Dinsdag      5: De classes zijn zo groot geworden, dat werkgemeenschappen van predikanten in kleinere verbanden gezamenlijk vergaderen. Bid hiervoor.
Woensdag   6: Bid voor de voortgezette catechese. Geloven heeft naast de beleving ook een kenniselement.
Donderdag  7 De kring van de Beek “Altijd dat kruis” is vanavond. Hij is een belangrijke theologg voor en van onze Kerk, een waarachtige getuige van Jezus.
Vrijdag       8: Bid voor onze gemeente. Bid voor degene die afgelopen zondag links en rechts van je zat. De kerk is geen vereniging, maar Lichaam van Christus en als zodanig krachtig.
Zaterdag   9: Morgen is de gezin-, school-, kerkdienst. Thema:  “Wonder boven wonder” (lezing Exodus 3:1-8a).  Op deze manier hopen we de plekken waar geloof wordt doorgegeven en aangeboden bij elkaar te brengen. Bid daarvoor. En voor het jeugdwerk.

Zondag      10: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag  11: Bid voor de economie. Werken is een zegen werkloosheid een ramp. Bid dat er werk  zal zijn voor zoveel mogelijk mensen.
Dinsdag     12:  Vanavond is de gemeenteavond. Thema nog steeds: Armoede.  Zaken van de plaatselijke en de landelijke Kerk worden besproken, informatie gegeven over wat speelt in Kerk en maatschappij en er is ontmoeting.
Woensdag  13: Vanavond vergadert de diaconie. Zij zijn als “handen” van de gemeente verantwoordelijk voor het heilig avondmaal interen en voor diaconale zorg daarbuiten. Bid voor hen.
Donderdag 14: De werkgemeenschap van predikanten vergadert vandaag. Er wordt gebeden, gestudeerd, overlegd persoonlijk en gemeentelijk. Bid hiervoor


Vrijdag         15: Bid voor de mensen, waarvan de partner is opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis.
Zaterdag      16: Vanmiddag is er Sirkelslag. Een spannend en creatief spel tussen groepen kinderen uit heel Nederland. Gespeeld de kinder- of jeugdgroep. Bid hiervoor.
Zondag       17 Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag    18: Vanavond vergaderen de kerkrentmeesters, verantwoordelijk voor het materiële en financiële beheer van kerk, pastorie en Plein 5. Alsmede voor de personele bezetting. De verduurzaming van het kerkgebouw is een grote klus en serieuze verantwoordelijkheid.
Dinsdag        19: Vanavond vergadert het moderamen. De kerkraadsvergadering wordt voorbereid en voor besproken. We zijn gemeente in een snel veranderende tijd met telkens wisselend uitdagingen en problemen, mogelijkheden en moeilijkheden. Bid hiervoor.
Woensdag     20:  Bid voor iets dat u in de krant is opgevallen en dat u deze dag steeds is bij gebleven. 
Donderdag   21:  :  Dank voor huwelijken die kunnen duren. Waar mensen elkaar niet zijn kwijtgeraakt aan het leven of de dood. Waar liefde zich verdiept en verbreedt.
Vrijdag           22: Bid voor de predikanten, priesters en voorgangers .  Als herders en leraars, verantwoordelijk voor  de verkondiging en voor het bezoek, staan velen onder grote tijdsdruk. Bid ook voor onze kerkelijk werker.
Zaterdag   23: Morgen worden in de dienst de overledenen uit onze gemeente voor de laatste keer voor het aangezicht van God en te midden van de gemeente genoemd.  Christus Koning heet deze zondag omdat Hij Heer is over levenden en doden. Bid  voor wie rouwen en dank God voor wat onze overledenen hebben betekend.
Zondag      24: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag   25:  Bid voor wie het heel moeilijk hebben. Waar de dood dreigt, lichamelijk of geestelijk of in de liefde. Waar de wanhoop zich breed maakt en de panische angst voor de toekomst dreigt te gaan heersen. 
Dinsdag      26:  Vanavond vergadert de kerkeraad. Bij uitstek een protestants gegeven. “Gewone” mensen bespreken, besluiten en bidden voor gewone en ongewone zaken, die God en mensen betreffen. Een voorrecht.
Woensdag    27:  Dankdag voor gewas, arbeid en visserij. Achter onze technische en financiële mogelijkheden staat de belofte van God, dat zaaiing en oogst niet zullen ophouden (Gen. 8:22). Bid dat wij in vertrouwen op Hem kunnen werken en leven.

Donderdag 28:  Bid vandaag eens voor de familieleden van vaderskant. Niet alleen, dat Jezus in hun hart, huis en leven komt, Zich openbaart en hen beschermt, maar ook om de “gewone” dingen van pijn verdriet, zorg etc.
Vrijdag 29           :  En vandaag voor die van moederskant.
Zaterdag 30        :  Vanavond is er in onze kerk een concert van ROV Canto di Lode (Lofzang) uit Rotterdam en de organist Arjen Leistra. Ook buiten de erediensten om zijn er bijv. de inloopochtenden, concerten tot eer van God en tot zegen voor de mensen Bid ook hiervoor.
 
terug