Gebedskalender mei Gebedskalender mei
Kapelse Gebedskalender  mei 2019
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.   Filip. 4: 6, 7

Woensdag  1:   Bid voor onze eigen gemeente. Met en naast de andere kerken, parochies en gemeenten dient zij God en de mensen. Allereerst met de verkondiging van het evangelie en het vieren van de sacramenten, maar ook diaconaal met hulp waar mogelijk.
Donderdag 2:  Israël herdenkt de slachtoffers van de Holocaust, Jom Hasjoa. Bid voor deze lotsgemeenschap.
Vrijdag        3: Bid voor de overheid, hier in Kapelle en in Den Haag. Wereldwijd voor allen in invloedrijke posities, politiek, economisch, kerkelijk. Dat zij niet voor zichzelf maar tot eer van God en zegen voor de mensen zullen besturen.
Zaterdag      4:  Vanavond de herdenking der gevallenen. In onze kerk een korte eredienst en daarna de “burgerlijke” plechtigheid. Bid voor de mensen die nog de gevolgen van de oorlogen dragen. En ook voor allen die rouwen om een mens die is heengegaan.  Want verdriet engemis blijft, maar ook het heden met de gave en opgave daarvan. 
Zondag 5:  Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag    6: Bid voor de inloopochtend, Een moment van ontmoeting voor vrienden en (on)bekenden in onze kerk
Dinsdag        7: Dank voor mensen die elkaar hebben (terug)gevonden. Door tijd en omstandigheden kunnen mensen elkaar uit het oog verliezen. Vriendschap van vroeger wordt soms hersteld.
Woensdag     8: Bid voor wie rouwen. Een mens, met dankbaarheid herinnerd, maar ook – en dat soms pijnlijk – gemist. Juist omdat de liefde, ook voor de overledenen blijft, resteert weemoed. Wij vertrouwen op en verwachten de wederkomst van Jezus, de wederherstelling van alle dingen en het weerzien. Dank voor deze beloften
Donderdag   9:  Vandaag beginnen de schriftelijke centrale eindexamens. Bid voor de leerlingen, dat ze wat ze eerder geleerd hebben kunnen reproduceren wanner het nodig is.
Vrijdag           10: Bid voor onze broeders en zusters in de verdrukking, en ook voor de kerk in het westen, dat zij niet zal indommelen, maar actief zal zijn en getuigend. Dat zij en wij ons niet zullen schamen Gemeente van Jezus Christus te zijn.
Zaterdag   11: Morgen is  Moederdag. Bid daarom voor allen die moederlijke liefde en zorg geven aan kinderen. Bid ook voor de Kerk, dat zij “moeder” voor de gelovigen zal zijn. Plek van geborgenheid.
Zondag      12: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag   13:  Dank voor jaren ons gegeven. Dat wij kunnen vieren. Verjaardagen, jubilea, reünies. De tijd is ook een gave van God. Bid dat wij die goed en met zegen gebruiken.
Dinsdag      14:  Vanavond is de vrijwilligersavond in onze kerk. Dank voor de vele (ruim  250) vrijwilligers en bid voor een geslaagde avond.
Woensdag    15: Bid voor de predikanten, priesters en voorgangers .  Als herders en leraars, verantwoordelijk voor  de verkondiging en voor het bezoek, staan velen onder grote tijdsdruk. Bid ook voor onze kerkelijk werker.
Donderdag  16 : Vanavond is er Interkerkelijk Overleg met de Mozeskerk.  Met sommige initiatieven doen de Petrakerk en de Chr. Gereformeerde kerk ook mee. een goede zaak.  Boven dien is de Franse Dodenherdenking  vandaag.  ’s Middags is de kerk open voor de ontvangst van m.n. de Marokkaanse gasten.  Bid voor de ontmoeting en voor de dag als geheel.
Vrijdag           17: Koningin Maxima is jarig. Bid voor haar en haar gezin.  Bid ook voor  koning Willem Alexander en zijn zware verantwoordelijkheid
Zaterdag   18:  Morgen is de afsluitende dienst van de kinderkerk. Kinderen groeien door, in lengte en als het goed is ook in geloof. Naarmate wij groter worden wordt ook Jezus groter. Bid voor de  kinderen en voor de dienst. Vandaag begint de ‘Open kerk” , met een kunstmarkt en schildersdag in de kerketuin. Bid dat ook dit jaar mensen niet alleen het gebouw zullen bekijken, maar ook de functie ervan: eredienst.
Zondag      19: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag  20:        Dank voor huwelijken die hebben kunnen duren, waar de tijd verdieping en toename van liefde en verbondenheid gaf.
Dinsdag     21: Vergeet de ouderen niet. In uw gebeden, maar ook in uw aandacht. Bid en dank voor de mantelzorgers.
Woensdag 22: De kerk is  open voor bezichtiging op de woens-  en zaterdagmiddagen.  Bid dat ook op deze manier verduidelijkt kan worden voor Wie en tot Wiens eer deze kerk gebouwd is. Dat de God van onze vaderen ook Die van ons is en wil zijn.
Donderdag  23:    Bid voor de mensen, wier beroep op zee ligt. Soms lang van huis, soms gevaarlijk. Evenzo voor wie dient in leger, marine of luchtmacht.
 Vrijdag      24: Bid voor wie gevangen zit. Letterlijk, in de bajes, maar ook figuurlijk, in de omstandigheden, in zichzelf, in huwelijk, werk of kerk. Voor wie opvliegt tegen de muren van het leven.
Zaterdag   25: Vandaag is de EO jongerendag in Ahoy, Rotteradm.  Er gaat een bus met jongeren uit onze kerk en regio. Bid voor de dag, de jongeren,  de optredens.
Zondag      26:. Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag   27:  Bid voor de zwangeren. Om een vreugdevolle zwangerschap en een voorspoedige geboorte.
Dinsdag     28: Deze avond vergadert de kerkeraad. Besluiten moeten worden genomen, beleid gemaakt, maar vooral ruimte voor Jezus en zijn heil. Bid voor en om nieuwe ambtsdragers om visie, vreugde en vertrouwen.
Woensdag  29:  Er is veel (zinloos) geweld, politiek en religieus in de wereld. Bid in het bijzonder voor het Midden-Oosten. Om vrede en rust. Bid voor Egypte, ook voor de veiligheid van de Koptische christenen. Bid om wijsheid voor machthebbers.  
Donderdag 30: Hemelvaartsdag. Wij vieren dat gezamenlijk in de Hervormde kerk . Bid om een gezegende dienst.
Vrijdag 31: Bid en dank  voor het “bijzondere” pastoraat in onze ziekenhuizen, gevangenissen, psychiatrische instellingen, universiteiten ed. Naast de kerken werken veel pastores, bid om een zegen over hun werk.
Zaterdag   1: Bid voor koning Willem Alexander en koningin Maxima, zij zijn niet alleen gezinshoofd, maar ook staatshoofd, een verantwoordelijke, een hoge roeping, zowel maatschappelijk – en daarin is het een eenzame – als persoonlijk , en daarin is het een door velen gedeelde.  Het is zijn verjaardag en daarom koningsdag.  Het vanzelfsprekend-veilige is daarvan af. Bid daarom ook voor dit vieren.
Zondag      2: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag   3: Bid en dank voor de inloopochtend. Mensen ontmoeten elkaar, spreken over gewone dingen, halen herinneringen op in de ruimte van ons kerkgebouw en ons dorp.
Dinsdag      4:  Bid “Maranatha”, Heer kom haastiglijk. De wereld in haar onvrede roept om de Vredevorst.
Woensdag  5: Bid voor de mensen, waarvan de partner is opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis.
Donderdag 6:  Begin uw gebed met het uitspreken van dank voor.., daarna  voorbede voor.., daarna het uitspreken van en de dag door leven van vertrouwen .
Vrijdag        7: Bid en dank voor gemeenschappen als die van bijv. Taizé, waar jongeren uit de hele wereld elkaar ontmoeten, met elkaar spreken, bidden en vieren.

 
terug