Gebedskalender maart Gebedskalender maart
Kapelse Gebedskalender maart 2019
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.   Filip. 4: 6, 7

Vrijdag   1 : Bid voor Koning Willem Alexander. Voor hem persoonlijk als gezinshoofd, maar ook voor zijn verantwoordelijkheid als staatshoofd. Voor kabinet en parlement.
Zaterdag     2: Zing vandaag eens bewust een loflied ter ere van God. Een lied van vertrouwen, van geloof, van verwachting.
Zondag       3: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag   4:  Bid voor de inloopochtend, Een moment van ontmoeting voor vrienden en (on)bekenden in onze kerk. Een eigen vorm van kerkelijke gemeenschap, van gesprek en gezelligheid.
Dinsdag      5: De diaconie houdt zich bezig met mensen en  zaken, die met de dienst van barmhartigheid te maken hebben. In onze gemeente en daarbuiten. Zij doet dit ook in overleg met de andere kerken en soms de burgerlijke gemeente. Dank en bid om wijsheid
Woensdag   6: Aswoensdag. De veertigdagentijd begint. In deze lijdenstijd  wordt onze aandacht gericht op het lijden van Christus. Velen markeren deze tijd door een vorm van vasten. Geen of minder vlees, alcohol, tabak, film etc. Niet om iets te verdienen, maar om de concentratie op Jezus te bevorderen.
Donderdag  7:   Bid dat de lijdenstijd ons meer betrokken zal maken op het lijden van anderen, Dat wij door deze betrokkenheid op hen nader tot u zullen komen en leren betere christenen te zijn.
Vrijdag       8: Bid voor onze gemeente. Bid voor degene die afgelopen zondag links en rechts van je zat. De kerk is geen vereniging, maar Lichaam van Christus en als zodanig krachtig.
Zaterdag   9: Bid voor je vijanden. Dat is niet gemakkelijk, maar het is wel een gebod.  De Episcopaalse Kerk in de V.S. kent dit gebed:  “.. leid hen en ons van vooroordeel naar waarheid, verlos hen en ons van haat, wreedheid en wraak, en geef dat wij ooit door en in Jezus Christus verzoend voor U kunnen staan.”
Zondag      10: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag  11: Bid voor de eenheid onder christenen. Dat kerken wel onderscheiden kunnen zijn , mar niet gescheiden. 
Dinsdag     12:  Bid, dat we niet gelijkvormig aan de wereld zullen worden maar haar liefhebben zoals U die liefheeft (Joh 3: 16) en haar dienen zoals Jezus die dient (mt. 20:28).
Woensdag  13: Biddag voor gewas, arbeid en visserij. Achter onze technische en financiële mogelijkheden staat de belofte van God, dat zaaiing en oogst niet zullen ophouden (Gen. 8:22). Bid dat wij in vertrouwen op Hem kunnen werken en leven. ’s Morgens in onze kerk en ,’s avonds in de Mozeskerk. Bid mee in en voor de diensten
Donderdag 14: De werkgemeenschap van predikanten komt bij elkaar. Ervaringen, zorgen, vreugden, zowel gemeentelijk als persoonlijk worden gedeeld. Bid voor predikanten, kerkelijk werkers en gemeenten in Kapelle, Kattendijke en Reimerswaal.
Vrijdag         15: Bid voor uw familie. Niet zozeer en niet alleen om hun “bekering”, maar om een zegen over hun leven, dat Jezus in hun huis, hart en leven zal zijn.
Zaterdag      16: Dank voor huwelijken die hebben kunnen duren.  Waar de tijd de liefde heeft verdiept, door vreugde, vragen en verdriet heen. Waar dankbaarheid overheerst.
Zondag       17 Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag    18: Bid voor het onderwijzend personeel. Zij hebben een grote verantwoordelijkheid en er si een groot lerarentekort.
Dinsdag        19: Vanavond vergadert het moderamen. De kerkraadsvergadering wordt voorbereid en voor besproken. We zijn gemeente in een snel veranderende tijd met telkens wisselend uitdagingen en problemen, mogelijkheden en moeilijkheden. Bid hiervoor.
Woensdag     20:  Vandaag zijn de verkiezingen voor de provinciale staten. Dit staat voor de meesten onder ons verdere van ons af dan landelijke en gemeentelijke verkiezingen. Ook deze politici dragen verantwoordelijkheid voor het welzijn van mens en provincie. Bid voor hen.
Donderdag   21:  Het Joodse Purimfeest begint. We hebben in januari en februari gelezen uit het Bijbelboek Esther waarin de aanleiding voor dit feest wordt verteld. Dank voor Israël, voor deze eeuwige verwijzing naar het bestaan van en de verbondenheid met God.
Vrijdag           22: Dank voor vrienden en vriendschap. Dit is een afschaduwing van Hem,  waarvan gezongen wordt “Welk een Vriend is onze Jezus..”.
Zaterdag   23: Morgenmiddag is er de afsluitende dienst van de basiccatechese. Bid en dank  hiervoor
Zondag      24: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag   25:  Bid voor wie rouwen. Een mens, met dankbaarheid herinnerd, maar ook – en dat soms pijnlijk – gemist. Juist omdat de liefde, ook voor de overledenen blijft, resteert weemoed. Wij vertrouwen op en verwachten de wederkomst van Jezus, de wederherstelling van alle dingen en het weerzien. Dank voor deze beloften
Dinsdag      26:  Vanavond vergadert de kerkeraad. Bij uitstek een protestants gegeven. “Gewone” mensen bespreken, besluiten en bidden voor gewone en ongewone zaken, die God en mensen betreffen. Een voorrecht.
Woensdag    27:  Bid het Luthers avondgebed ; HEER, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk, aan de avond van de dag, aan de avond van het leven
aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met Uw genade en goedheid, met Uw troost en zegen, met Uw Woord en Sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood.  blijf bij ons in leven en in sterven. in tijd en eeuwigheid. Amen

Donderdag 28: Vanavond is de kring van der Beek.  Veel stof  tot nadenken gesprek  en nabidden levert hij ons.  Bid voor hem en voor de kring.
 Vrijdag 29: Bid voor wie het heel moeilijk hebben. Waar de dood dreigt, lichamelijk of geestelijk of in de liefde. Waar de wanhoop zich breed maakt en de panische angst voor de toekomst dreigt te gaan heersen. 
Zaterdag 30: Morgen wordt in onze kerk het Heilig Avondmaal gevierd en morgenmiddag wordt in de herv. kerk van Yerseke ds. W. v.d. Griend bevestigd. Bid en dank voor beide diensten.
Zondag 31: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”Deze gebedskalender is een initiatief van de Hervormde Gemeente Kapelle.
Voor meer informatie zie onze website www.hervormdegemeentekapelle.nl
Of:  Ds. L.C.P. Deventer, tel. 0113 341216
email:
 
terug