Gebedskalender juni Gebedskalender juni
Kapelse Gebedskalender juni  2019
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Filip. 4: 6, 7

Zaterdag   1: Bid voor wie rouwen.  Met de tijd wordt het gemis wel vaak anders, maar meestal niet minder.
Zondag      2: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag   3: Bid en dank voor de inloopochtend. Mensen ontmoeten elkaar, spreken over gewone dingen, halen herinneringen op in de ruimte van ons kerkgebouw en ons dorp.
Dinsdag      4:  Bid voor koning Willem Alexander en koningin Maxima, zij zijn niet alleen gezinshoofd, maar ook staatshoofd, een verantwoordelijke, een hoge roeping, zowel maatschappelijk – en daarin is het een eenzame – als persoonlijk , en daarin is het een door velen gedeelde.  
Woensdag  5: Bid voor de mensen, waarvan de partner is opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis.
Donderdag 6:  Bid voor Israël. Bid ook voor de Palestijen. Vooral de christenen onder hen hebben het dubbel moeilijk, zowel van de kant van Israël als van die van de islam.
Vrijdag        7: Bid en dank voor gemeenschappen als die van bijv. Taizé, waar jongeren uit de hele wereld elkaar ontmoeten, met elkaar spreken, bidden en vieren.
Zaterdag      8: Bid voor de priesters, predikanten en voorgangers, bid voor de ambtsdragers. Dat zij het oog gericht kunnen houden op Jezus en niet toegeven aan teleurstelling en tegenwerking.
Zondag 9:  Pinksteren: “Kom. Schepper, Geest, die levend maakt.”
Maandag    10: Bid voor de zwangeren. Om een vreugdevolle zwangerschap en een voorspoedige geboorte.
Dinsdag        11:  Bid voor de wereldwijde Gemeente van Jezus Christus. Zij staat onder druk, zowel die van de fysieke vervolging en martelaarschap  als die van de verwaarlozing en veronachtzaming.
Woensdag     12: Vandaag worden op de meeste scholen de  eindexamenuitslagen bekendgemaakt.  Wees blij met de geslaagden, steun de gezakten, bid voor wie onderwijs geeft en voor wie het ontvangt.
Donderdag   13: Bid voor hen, voor wie het beroep op het water ligt. Vooral zeevarenden zijn soms lang van huis. Bid ook voor wie veel onderweg is, de (vrachtwagen)chauffeurs, wie reist voor zijn werk.
Vrijdag           14: Vandaag wordt het huwelijk van Krista Meijer en Richard van Eyk kerkelijk bevestigd en ingezegend in de Hervormde kerk in Wilnis. Krista is de kleindochter van Cor Meijer. Bid voor hen, dankt met hen en bid en dank voor de dienst. Ds. Deventer gaat voor.
Zaterdag   15:  Morgen is het Vaderdag. Bid en dank voor wie werkelijk een vader heeft kunnen worden en zijn. Denk ook aan hen, voor wie waar dat niet zo heeft  kunnen zijn en duren. 
Zondag      16: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag   17:  Bid voor de studenten, uitwonend en thuiswonend. Nieuwe vragen, nieuwe uitdagingen, nieuwe ideeën. Bid om een zegen over hun leven en studeren.  Voor die gaan studeren en op zoek zijn naar woonruimte.
Dinsdag      18:   Vanavond vergadert het moderamen. Onze gemeente is een gemeente in beweging. Het moderamen bereidt de kerkeraadsvergadering voor en bespreekt  en in kleine kring de personen en zaken die aandacht nodig hebben.
Woensdag    19: De kerk is  open voor bezichtiging op de woens-  en zaterdagmiddagen.  Bid dat ook op deze manier verduidelijkt kan worden voor Wie en tot Wiens eer deze kerk gebouwd is. Dat de God van onze vaderen ook Die van ons is en wil zijn. Er is een kleine expositie over de psalmen een meditatieve rondwandeling.
Donderdag  20 : Bid vanwege de haat van de militante islam tegen christenen en joden.  Bid voor de politici wereldwijd,  die een antwoord moeten zoeken op het gevaar van het terrorisme.
Vrijdag           21: Bid voor de predikanten, priesters en voorgangers .  Als herders en leraars, verantwoordelijk voor de verkondiging en voor het bezoek, staan velen onder grote tijdsdruk. Bid ook voor onze kerkelijk werker.
Zaterdag   22: Morgen vieren we het Heilig Avondmaal. Deze Maaltijd is niet zozeer een beloning of bewijs van goed christelijk gedrag, maar allereerst een geschenk en zelfs een gebod (“doe dit tot Mijn gedachtenis..) van Christus.  Dank en bid voor de dienst.
Zondag      23: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag  24: Bid voor de ouderen in onze gemeente.
Dinsdag     25:     Deze avond vergadert de kerkeraad. Besluiten moeten worden genomen, beleid gemaakt, maar vooral ruimte voor Jezus en zijn heil. Nieuwe ambtsdragers blijven nodig.  God leidt zijn gemeente door de tijd.  Bid en dank voor wie  deze verantwoordelijkheid op zich nemen.
Woensdag 26:    Dank voor huwelijken die hebben kunnen duren. Die tijd hebben gekregen en tijd hebben genomen. Waar de liefde zich verdiept en verbreedt.  Waar de dankbaarheid overheerst.
Donderdag  27: Bid “Maranatha, Heer kom haastiglijk”, om de Wederkomst van Jezus. De wereld is in chaos, opstand, zonde en nood. Voor het eeuwig herstel van alle dingen is Jezus’ komst het enige antwoord.
Vrijdag      28: Bid voor organisaties als Atlantic Bridge, Youth for Christ, de MAF etc. die zich bezighouden met de verkondiging in woord en daad van Jezus Christus in deze wereld, die niet een Godvriendelijke is.
Zaterdag   29:  Bid voor wie gevangen zitten of zich gevangen voelt, letterlijk, m aar ook figuurlijk, in de omstandigheden in eigen karakter, in huwelijk, in verantwoordelijkheden.

Zondag      30:. Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Juli
Maandag   1:  Bid voor de inloopochtend, Een moment van ontmoeting voor vrienden en (on)bekenden in onze kerk
Dinsdag      2: Bid voor de jongeren.
Woensdag   3:  Bid en dank voor de “Open Kerk”  voor de medewerkers en voor de bezoekers. Soms kan een gebouw, het aansteken van een kaarsje, een gesprekje over van alles en nog wat een mens weer in de richting van Jezus en het geloof in Hem brengen
Donderdag  4: De werkgemeenschappen in de nieuwe classis komen bij elkaar. Bid voor deze bijeenkomst. Onderling contact van de gemeenten is er niet op vooruitgegaan met de nieuwe organisatie van de Kerk.
Vrijdag       5: Bid voor hen, die ons land dienen in land-, luchtmacht of marine. Niet de oorlog en de strijd wordt gezocht, maar de vrede en de gerechtigheid. Bid ook voor de degenen die achter blijven terwijl geliefden worden uitgezonden.
Zaterdag   6:  Bid voor wie ongeneselijk en onherroepelijk ziek is. Wie mobiliteit is kwijt geraakt, wie aan huis, of aan bed of aan rolstoel gekluisterd is. Bid om kracht, om hoop , om vertrouwen, om het “nochtans..” van het geloof.  Bid daarbij tegelijk voor de zwangeren. Om een vreugdevolle zwangerschap en een voorspoedige geboorte.

 
terug