Gebedskalender december Gebedskalender december
Kapelse Gebedskalender december  2019
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.   Filip. 4: 6, 7

Zondag      1: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag   2: Bid en dank voor de inloopochtend in december. Mensen ontmoeten elkaar, spreken over gewone dingen, halen herinneringen op in de ruimte van ons kerkgebouw en ons dorp. Vanavond is er een studieavond: “Hoe zit het met de duivel?” Fantasie, werkelijkheid, bangmaker, excuus? Om 20.00 u. in Plein 5 Bid hiervoor.
Dinsdag      3: Vanavond is het ouderlingenberaad. De pastorale ouderlingen komen bij elkaar om het pastoraat te bespreken, te bebidden en om ervaringen te delen.
Woensdag  4:  Vanavond vergadert de diaconie. Juist deze dure maanden zijn voor sommigen extra zwaar. De diaconie draagt haar steentje bij.
Donderdag 5:   Sinterklaasavond. Een feest dat – ook al is dar voor velen niet meer relevant – verwijst naar een bisschop, die kinderen beschermde. Bid dat deze verwijzing niet zal worden overtroefd door het commerciële (vooral van de Kerstman). Bid  voor de gezinnen waar dat niet kan. Omdat er geen geld voor is of om andere redenen. Zoals dit feest draait om de vreugde voor en van  het kind (k!), draait Kerst om de vreugde vanwege het Kind (K!).
Vrijdag        6:  Bid voor de mensen van de kinderkerk.  Opdat  het geloof in Jezus ook dar kan worden doorgegeven. Om creativiteit en plezier in het werk. Nu druk bezig met het Kerstproject “God belooft de vredekoning”.
Zaterdag      7: Morgen wordt het Heilig Avondmaal gevierd in onze kerk en soms bij mensen thuis. . Bid voor deze dienst.
 Zondag 8:  Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag    9: Bid en dank voor de overige kerken en gemeenten in Kapelle-Biezelinge. Met elkaar en naast elkaar vervullen wij Jezus’ opdracht : de verkondiging van het evangelie. Wij delen één dienst.
Dinsdag        10: Vanavond vergadert de kerkeraad kort. “Gewone” mensen bespreken, besluiten en bidden voor gewone en ongewone zaken, die God en mensen betreffen. Een voorrecht. 
Woensdag     11: Vanmiddag is de ouderenkerstmiddag in de Christelijke Gereformeerde kerk. Ouderen uit alle kerken komen bij elkaar om te zingen, te vieren, een woord uit de Bijbel te horen. Bid en dank hiervoor.
Donderdag   12: Bid voor organisaties als “Open doors”, die het evangelie brengen naar moeilijk toegankelijke landen.
Vrijdag           13: Bid voor de mensen in huwelijken en relaties die onder de druk van tijd en omstandigheden zijn bezweken.  Er is verdriet, schuld, oorzaak, reden, maar daarbovenuit is er de onbetwijfelbare vergeving, heling en belofte van God. Opstandingskracht ook uit een diepe val is ons beloofd en geschonken in Jezus Christus.
Zaterdag   14:  Bid voor de overheid, landelijk en regionaal.
Zondag      15: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag   16:  Bid en dank voor de groeigroepen. Een vorm van kringwerk om buiten de erediensten om te groeien in geloof, kennis en getal. Dank voor de vrijheid die wij hier hebben om ons geloof te leven en te uiten.
Dinsdag      17: Bid eens uitgebreid voor familie, ouders, broers , zusters, ooms tantes, neven en nichten.
Woensdag    18: Bid en dank voor de vele evangeliebewegingen,  Youth for Christ, de Navigators, De Doorbrekers etc. Juist waar wij en bij wie wij als gevestigde kerken soms moeilijk of niet kunnen komen doen zij hun zegenrijk werk
Donderdag  19 :  Bid voor de studenten.  Voor wie onderwijs ontvangen en voor wie onderwijs geven. Dat ze na hun studie werk kunnen vinden en  niet met torenhoge studieschulden blijven opgezadeld. Bid dat ze hun bijdrage aan de samenleving kunnen leveren.
Vrijdag           20: Bid voor wie in deze periode moet voorgaan. Dat de vele kerstverplichtingen, niet alleen in de kerk, maar ook daarbuiten  het zicht op en de vreugde van Bethlehem niet doen ondersneeuwen. Bid voor allen die juist in deze periode erg druk zijn in de kerken. 
Zaterdag   21: Bid voor de mensen die juist in deze periode moeten werken, van huis zijn of in de gevangenis verblijven.
Zondag 22  Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag  23: Israël viert het Chanoekafeest, de herinwijding van de tempel in 164 voor Chr. Evenals Kerst een feest versterkt met lichtjes. Bid voor dit volk.
Dinsdag     24: Bid voor het kinderkerstfeest en  de kerstnachtdienst van vanavond, in onze en in vele andere kerken, dat er velen, die slechts eenmaal per jaar de kerk bezoeken, geraakt zullen worden door het evangelie. Kerst is een gebeurtenis van toen, maar een gebeuren van nu en daarom vieren we. “Heden is u de Heiland geboren.”
Woensdag 25: Eerste Kerstdag. “Zie, ik verkondig u grote blijdschap.. “
Donderdag  26: Bid voor de artsen en het medisch en verzorgend personeel . Bid en dank voor thuis- en kraamzorg. Dit alles is een groot goed en een grote verantwoordelijkheid.
Vrijdag      27: Bid voor de media. In een tijd waarin ze door sommigen ervan beschuldigd worden “fake” te zijn, “vals” of “links” is het des te belangrijker dat er een betrouwbare onafhankelijke pers is.
Zaterdag   28: “Onnozele (=onschuldige) Kinderen” heet deze dag op de liturgische kalender. Gedacht wordt aan de door de soldaten van Herodes vermoorde kinderen van Bethlehem. Bid voor alle kinderen die heden ten dage slachtoffer zijn van oorlogs- en huiselijk, van lichamelijk en geestelijk geweld, van de honger het verlies van ouders door de dood of scheiding.

Zondag      29:. Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag   30:  Dank voor huwelijken die hebben kunnen duren, waar niet de tijd of de ziekte of de gebeurtenissen een eind aan hebben gemaakt. Waar liefde zich verdiept heeft.
Dinsdag 31:  Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..” Dank God voor Zijn nabijheid in het afgelopen jaar. Laat voor het laatst dit jaar onze vreugde en ons verdriet, onze dank en onze zorg voor Hem komen, in de verwachting van een nieuw jaar en daarbovenuit de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.  Er is ook een element van weemoed over wat voorbijgegaan is en wie ons zijn ontvallen, het afgelopen jaar en de jaren daarvoor.  Bid voor wie op deze dag juist het gemis meer voelt dan de belofte.
Kapelse Gebedskalender januari 2020
Woensdag  1:   Het nieuwe jaar is begonnen. Vertrouw uzelf, de mensen en dingen die u lief zijn, maar ook al wie en al wat u moeilijk vindt, toe aan God, ook dit komende jaar.  Ook in dit jaar iz  vertrouwen op God, liefde voor elkaar en medemenselijkheid  broodnodig.
Donderdag 2:  Bid voor koning Willem-Alexander, voor zijn werk en voor zijn gezin.
Vrijdag        3: Bid voor de overheid, hier in Kapelle en in Den Haag. Wereldwijd voor allen in invloedrijke posities, politiek, economisch, kerkelijk. Dat zij niet voor zichzelf maar tot eer van God en zegen voor de mensen zullen besturen.
Zaterdag      4:  Bid voor de mensen in de zorg. Ze werken onder grote druk met (te)  weinig mensen.
Zondag 5:  Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag    6: Bid voor de inloopochtend, Een moment van ontmoeting voor vrienden en (on)bekenden in onze kerk
Dinsdag        7: Dank voor mensen die elkaar hebben (terug)gevonden. Door tijd en omstandigheden kunnen mensen elkaar uit het oog verliezen. Vriendschap van vroeger wordt soms hersteld.
Woensdag     8: Bid voor wie rouwen. Een mens, met dankbaarheid herinnerd, maar ook – en dat soms pijnlijk – gemist. Juist omdat de liefde, ook voor de overledenen blijft, resteert weemoed. Wij vertrouwen op en verwachten de wederkomst van Jezus, de wederherstelling van alle dingen en het weerzien. Dank voor deze beloften
Donderdag   9:  Bid voor wie het land dient in land-. Luchtmacht of marine. Dat zij niet worden ingezet anders dan voor vrede en veiligheid, dat zij ongedeerd zullen terugkeren van hun missies.
Vrijdag           10: Bid voor onze broeders en zusters in de verdrukking, en ook voor de kerk in het westen, dat zij niet zal indommelen, maar actief zal zijn en getuigend. Dat zij en wij ons niet zullen schamen Gemeente van Jezus Christus te zijn.
 
terug