Gebedskalender april Gebedskalender april
Kapelse Gebedskalender april 2019
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.   Filip. 4: 6, 7

Maandag   1:  Bid voor de inloopochtend, Een moment van ontmoeting voor vrienden en (on)bekenden in onze kerk
Dinsdag      2: Neem de tijd om eens te bidden voor uw familie. Niet eens zozeer om hun bekering , maar om een zegen, een blijk van liefdevolle aanwezigheid van God en van mensen.
Woensdag   3:  Bid voor wie ongeneselijk en onherroepelijk ziek is. Wie mobiliteit is kwijt geraakt, wie aan huis, of aan bed of aan rolstoel gekluisterd is. Bid om kracht, om hoop , om vertrouwen, om het “nochtans..” van het geloof
Donderdag  4: Bid voor wie het beroep op zee ligt. Een goed vaart en een behouden thuiskomst.
Vrijdag       5: Bid voor de rouwenden. De wereld en de tijd gaan verder, meer het verdriet blijft. Bid om de troost dat voor God allen in leven zijn en dat dit leven en deze dood niet het laatste zijn, mar het voorlaatste.
Zaterdag   6:  Morgen is er een jeugddienst. Bid voor deze dienst, voor de voorganger en het jeugdwerk.
In Biezelinge doet ds. de Roest intrede als predikant. Bid en dank voor hem, zijn gezin en zijn nieuwe gemeente.
Zondag      7: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag   8: Bid voor de vele randkerkelijken in onze gemeente. Dat er ontmoeting zal zijn en gesprek met elkaar en met Jezus.
Dinsdag      9: Bid voor de artsen en het medisch en verzorgend personeel. De HEER is onze helmeester en wie daarvan een schaduwgestalte is verdient ons gebed en onze dankbaarheid.
Woensdag  10:  Bid en dank voor de Cederhofkring en voor alle werk dat voor de ouderen gedaan wordt.
Donderdag 11: Vanavond de laatste kring van der Beek. Dank en bid voor de kring, maar ook voor deze leraar binnen onze kerk .
Vrijdag         12: Vandaag wordt het huwelijk van Chandrakanthi Blok en Robert-Paul Frenken in onzeker bevestigd en ingezegend. Bid voor de dienst en voor dit jonge stel. Dank voor liefde en trouw, die naast hun eigen waarde ook een verwijzing naar en herinnering zijn aan de liefde van Jezus voor Zijn Gemeente.

Zaterdag      13: Bid voor de slachtoffers van de vele oorlogen en het geweld in de wereld. Dank voor wie daarin als vredesstichter hun werk proberen te doen. Bid voor wie verantwoordelijkheid dragen.
Zondag 14:  Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag    15:  Bid voor de gezinnen. We leven in een drukke tijd, mensen hebben veel verantwoordelijkheden. Dat ouders en kinderen n iet langs elkaar heen leven maar met elkaar en voor elkaar.
Dinsdag        16: Vanavond komt het moderamen bij elkaar. Bid hiervoor.
Woensdag     17: Bid daarbij  voor de zwangeren. Om een vreugdevolle zwangerschap en een voorspoedige geboorte.
Donderdag   18: Witte Donderdag. Het Heilig avondmaal wordt gezamenlijk in onze kerk gevierd. Denk aan Jezus’ offer en bid voor de broeders en zusters die met hun leven voor het geloof in Jezus moeten betalen
Vrijdag           19:  Goede Vrijdag. In onze kerk klinkt vanavond het zg. “Beklag Gods”.  We lezen het lijdenevangelie  naar Johannes. Besef wat het God gekost heeft om ons te bevrijden van de zonde en de dood. Als Vader gaf Hij zijn Zoon, als Zoon gaf Hij zijn leven en dat voor wie Hem niet wilden. Bid voor een bijzondere zegen over deze bijzondere dienst. Israël viert het zevendaagse Pesach, feest van de bevrijding uit Egypte door God. Dank voor de bewaring van dit volk de eeuwen door.
Zaterdag   20: Stille Zaterdag. Wordt gezamenlijk gevierd in de Mozeskerk. In de nacht komt de omslag van dood naar leven, van de gestorven naar de levende Heer. Israël viert het Pesachfeest.  Bid ook voor de Paasjubel van zondagochtend, waarin de opstanding van Jezus wordt uitgezongen door het dorp. Om veel mensen, zowel om te zingen als om te horen. 
Zondag      21: Pasen. De Heer is opgestaan, de Heer is waarlijk opgestaan!!!
Maandag   22:  Bid voor uw buren, links en rechts en aan de overkant van de straat.
Dinsdag      23:  Vanavond vergadert de kerkeraad. Een vreugde, maar ook een verantwoordelijkheid. Een besteden van tijd, maar ook een investeren in de Gemeente van Jezus. Bid voor hen.
Woensdag    24:  Bid voor de predikanten, priesters en voorgangers i.v.m. hun werken door de week. Hun verantwoordelijkheid is de verkondiging ook in het persoonlijke gesprek, het openen van de Bijbel, ook in de kleinste kring. Het gesprek van hart tot hart, het gebed één op één., het bezoekje, zo maar of met reden.
Donderdag  25 :  Bid voor de kerken in de regio. Wij delen één dienst en één verantwoordeliojkheid.
Vrijdag           26: Bid voor onze gemeente. Om groei in aantal, gemeenschap, diepgang en gehoorzaamheid.
Zaterdag   27:  Bid voor koning Willem Alexander en koningin Maxima, zij zijn niet alleen gezinshoofd, maar ook staatshoofd, een verantwoordelijke, een hoge roeping, zowel maatschappelijk – en daarin is het een eenzame – als persoonlijk , en daarin is het een door velen gedeelde.  Het is zijn verjaardag en daarom koningsdag.  Het vanzelfsprekend-veilige is daarvan af. Bid daarom ook voor dit vieren. Morgen viert de Orthodoxe Kerk het Paasfeest. Bid ook voor hen.
Zondag      28: Bid mee met de gemeente, in de kerk of thuis, bid het “Onze Vader..”
Maandag  29: Bid voor ons land, ons parlement, ons kabinet. Dat wij dit alles niet zonder God zullen zijn.
Dinsdag     30: Dank voor huwelijken die hebben kunnen duren in de druk van de tijd en de omstandigheden. Waar man en vrouw, ouders en kinderen deze basis veiligheid in dankbaarheid kunnen vieren en gedenken.  Soms kan het zwaar zijn als één van beide partners getroffen wordt door ziekte.  
 
terug